Nejprodávanější produkty

Slevy

Českoslovenští námořníci – revolucionáři za Rakouska a hrdinové v prvních dobách naší republiky

 

Před 1. světovou válkou se čeští branci až na malé výjimky neodváděli k rakouskému válečnému loďstvu. Byli přijímáni jen jako dobrovolníci – to znamená, že se nechali odvést k námořníkům dříve, než nastala jejich branná povinnost. Byli to hoši nebojácní, s dobrodružnou krví a plní touhy po cizích světech, se skrytou, ale pevnou vůlí udělat ve světě štěstí. Slovo český námořník mělo velmi brzy výborný kurs. Odvážní, inteligentní a chápaví brzy vnikli do tajů námořnického řemesla a předčili své mistry. Měli jen jednu velkou vadu. Projevoval se u nich rebelantský, protirakouský duch, poněvadž byli vesměs odchovanci Sokola. Rakouští námořní důstojníci byli výhradně z rodin německé a maďarské šlechty nebo protekční děti vysoké byrokracie. Těch několik plebejců bez nezbytného „fon und zu“ před svým jménem bylo na námořní akademii ve Fiume přijato jen pro svoje vynikající schopnosti. Tito důstojníci byli poslední kteří by české námořníky nějak protěžovali. A tak český námořník měl u rakouské mariny zvláštní postavení. Byl uznáván jako výborný námořník, ale pro svoje rebelantské smýšlení byl důstojníky opovrhován a šikanován. Čeští námořníci se nedali. Na všech palubách měli svoje české „Klapy“ party, tvořili jednu rodinu a večer se na palubě rozléhal český zpěv, ať už se to někomu líbilo nebo ne. Vždy se našel nějaký Čech s harmonikou, houslista nebo kytarista, a pak jim rádo i mužstvo jiné národnosti naslouchalo. V Pulji byly založeny české spolky, chodilo se jen do českých hospod, kde byly vyvěšeny české noviny – byl založen chorvatský Sokol, jehož většinu členstva tvořili čeští námořníci – nositelé protirakouského ducha. Při vypuknutí války byli čeští námořníci vyložení velezrádci, kteří již v jihoslovanských a částečně i v italských námořnících našli své spojence.

 

První rozhodný čin společné akce byl útěk torpedovky na podzim roku 1917 do Itálie. Z dvacetičlenné posádky bylo šest mužů české a jihoslovanské národnosti. Ostatní i s velitelem byli Němci. Těchto šest mužů přemohlo a svázalo ostatní posádku ještě v samotném Šebenickém přístavu a zamířilo s torpédovkou do Ankony, kde ji předalo italskému velení.

Pak přišel 1. únor 1918; v poledne toho dne zahřměl na admirálské lodi „Svatý Jiří“ výstřel jako znamení vzpoury. V necelých pak pěti hodinách celá boka Kotorská, kde kotvilo na padesát rakouských válečných lodí, byla v moci vzbouřenců.

Byl to čin, který otřásl rakouskou monarchií a který, kdyby byl dohodou využit, mohl ukončit válku o půl roku dříve. Při třídenním hrdinném odporu zásahem tří říšskoněmeckých ponorek, které v boce kotvily a které nedopatřením nebyly včas zneškodněny, byla revoluce zlomena. Iniciátoři této ojedinělé vzpoury byli opět čeští a jihoslovanští námořníci.

Dne 2. února 1918 byl náhlým soudem vynesen rozsudek a ihned zastřeleni: Čech Raš, Jihoslované Berničevič a Šiškorčič a Ital Hrabal. Čech Kreibich, jeden z hlavních iniciátorů, který první s Rašem byl spoután  a trávil s ním poslední noc v žalářní kobce, jako zázrakem unikl zastřelení. Činnost rakouského loďstva byla však nadobro ochromena, a dnes angličtí, francouzští i němečtí admirálové ve svých pamětních knihách uvádí tento čin jako jeden z největších první světové války.

Po vzpouře byl velitelem loďstva jmenován Horthy, pozdější správce Maďarska, který krutou persekucí všeho slovanského chtěl obnovit rakušáckého ducha. Nebylo mu to nic platné. Hned za měsíc se torpédovka číslo 81 pokouší následovat příkladu torpédovky číslo 11. Plán byl v posledním okamžiku zrazen německým poddůstojníkem, který ho náhodou vyslechl. Vůdcové spiknutí, Čech František Koucký z Hnidous a Jihoslovan Lubomír Kraus byli popraveni 2. května v Puljské trestnici. Při převratu v Pulji čeští námořníci zachraňují před anarchií a před zničením celé loďstvo i přístav. Zachraňují je pro nový bratrský stát jugoslávský, ale mírová aritmetika rozhodla jinak.

V Praze dne 28. října 1918 první vojenskou složkou, o kterou se mohl pobočník Dr. J. Scheinera major Rošický stoprocentně opírat, byla opět setnina českých námořníků-dovolenců a desertérů z Prahy. Tuto setninu jako zázrakem vydupal námořní inženýr Kubát. Tito námořníci byli vysíláni na nejkritičtější místa, obsazovali kasárny, zmocňovali se zbraní a nikdy neselhali. A v kritické noci 30. října, kdy Praha již dva dny tonula v nadšení a radosti nad dosaženou samostatností, generál Kestránek na zemské velitelství, plném ozbrojených maďarských vojáků –porušil své čestné slovo, dal natisknout plakáty stanného práva  a chystal se večer vtrhnout do pražských ulic se strojními puškami. Následky mohly být nedozírné. Opět zde byli čeští námořníci jako hlavní síla, celkem asi osmdesát mužů, kteří z rozkazu majora Rošického oblehli zemské velitelství a po celounoc, ležíce na dlažbě s připravenými puškami k výstřelu, zabránili Maďarům výpad z kasáren. Druhý den odjíždí čeští námořníci do Chebu, kde v poslední chvíli zachraňijí mladé republice spoustu drahocenného leteckého materiálu před odvezením do Německa. Hned na to došly poplašné zprávy ze Slovenska a 14. srpna odjíždí 150 námořníků jako první československé vojsko na Slovensko čelit maďarskému vpádu, při němž mnozí z nich hrdinně padli. Bylo by nevděčné zapomenout na tyto statečné vojáky, skromné, neoceněné a neodměněné, jimž postačuje vědomí, že vykonali svoji povinnost.