Nejprodávanější produkty

Slevy

Avaři - spojenci i utlačovatelé

Počátkem středověku slované putovali ze severu na jih k hranicím Byzance. Objevila se však konkurence v podobě Avarů. To byl jeden z nejznámějších kmenů, které během staletí přišly do Evropy z asijských stepí. V čele Avarů stál volený vládce nazývaný kagan. Tito bojovní kočovníci, chovatelé koní a pastýři, přenechávali pracné obdělávání půdy  podmaněným národům. Dovolovali jim normálně žít, zachovávat své zvyky, vyžadovali placení daní, které však někdy pro povzbuzení poddaných snížili až o polovinu! Avaři poskytovali slovanům půdu, výměnou za poplatky a vojenskou pomoc. Společně se vydávali na výpravy  a společně loupili nejraději v bohaté Byzanci.

Avšak ne vždy se spolupráce dařila. Slované si často stěžovali, že je Avaři posílají do předních řad na jistou smrt a nebo že jim berou před nosem kořist. Vrcholně netaktní byl zimní pobyt avarů ve slovanských osadách a příliš odvážné chování k manželkám a dcerám hospodářů.

Ale Slované jim dokázali vzdorovat.

Když v 6. století poslové avarského kanga požadovali daně od Slovanů žijících na Dunaji, dostali od několika náčelníků slovanských kmenů následující odpověď:

Kdo z lidí, žijících pod sluncem, si nás dokáže podrobit? Zvykli jsme si porážet jiné a vládnout jim, ne se podrobovat. A při tom zůstaneme, dokud bude  ne světě existovat válka a meč.

Strašlivý Sámo

samo.jpg

V roce 623 francký kupec Sámo přemluvil další kupce k výpravě k Vinidům. Dostal se rovnou do válečné vřavy, protože tento slovnaský lid se právě vzbouřil proti Avarům. Sámo, pro kterého byla válka obchod, jako každý jiný, se zapojil do bojů tak úspěšně, že ho vděční slované vyhlásili králem! Kralování je prima obchod, takže Sámo souhlasil.

Vládl úspěšně 35 let a svedl s Avary mnoho vítězných bitev. Měl dvanáct slovanských manželek, 22 synů a 15 dcer. Moc Slovanů vzrostla natolik, že mohli založit vlastní stát. Prý se nacházel na území dnešních Čech.

Sámo vládl dlouho a šťastně a jeho stát prosperoval. I když při tom musel bojovat se závistí jeho rodáků -  vojskem Franků, které na něj vyslal jejich král Dagobert. V třídenní bitvě byl Dagobert na hlavu poržen.

Bohužel, žádný ze Sámových synů neuspěl jako nástupce. Po jeho smrti se slovanský stát rozpadl a v kronikách se o něm přestalo psát.

Přestože slované často působili dojmem přihlouplých sedláků, kteří jen zřítka chápou meče, stali se mistry chytrých triků. Jiné národy se ostatně chovaly podobně. Při pohledu na  mapu tehdejšího světa se zdá divné, jak mohli útočit na Byzanc, když je od ní oddělovalo území nepřátelských Langobardů a Gepidů. Nebyl to žádný problém. Langobardi prostě dělali, že průchod několikatisícové armády nevidí. za jakou cenu oslepli, kronikáři neuvádějí. Za to se ví, že Gepidi pomáhali za jeden zlatý na bojovníka přes Dunaj. Zkrátka jejich zájmy nebyly ohroženy a v 6. století byla politiha stejně cynická jako dnes.

Stát Bulharů

Ubohým bulharským žákům vtloukávali do hlavy, že na počátku byli kočovní Prabulhaři, kteří v 7. století překročili Dunaj při hledání nových území a kořisti. Když překročili území dnešního Bulharska, našli tam Slovany. rychle se s nimi dohodli, oba národy totiž nesnášeli Byzanc. Bulhaři navíc bojovali s Avary, což se Slovanům nesmírně líbilo.

Posléze se kočovníci na tomto území usadili a poslovanštili se tak, že do 9. století jejich jazyk úplně zanikl. Dnes z něj známe jen osm slov.

Kronikáři uznali Buhlary za Slovany a Bulharsko se stalo mocnou silou. V roce 811 bulharský král Krum porazil byzantského císaře Nikefora I a z jeho lebky si udělal číši na víno, ze které naléval svým hostům.

Za jediné století se stát zhroutil. Oslabily ho nájezdy Maďarů, dalšího divokého národa z Východu. Byzanc se strašlivě pomstila. V roce 1014 byzantský císař Basileos II, zajal 15 000 Bulharů, oslepil je a poslal domů. Aby trefili, nechal několika Bulharům jedno oko.

Basilea pak nazývali Bulharobijcem.

.bulharobijec.jpg

Bulharský vládce, při pohledu na takto zmrzačené vojsko, padl mrtev k zemi.

Balkánský kotel

Balkán vřel dlouho, ale nic v něm nevznikalo. Teprve od 7. století se začaly vynořovat názvy, které známe dnes, a to díky Karlu Velikému.

karel.jpg

Zavařil Avarům tak, že se dali raději pokřtít a stali se jeho vazaly.

Když se později Karlův syn Pipin zmocnil obrovského  pokladu kaganů, Avaři tuto ztrátu nepřežili a zmizeli jako národ ze scény.

Slované se konečně zbavili spojenců či utlačovatelů a vzali věci do svých rukou. Protože se od Avarů naučili bojovat, docela se jim dařilo. V 10. století  rostly slovanské státy jako houby po dešti.

Bylo tu Bulharsko, z Velkomoravské říše vznikl český stát, svět se dozvěděl o Kyjevské Rusi a státu Polanů. Hlavně na bývalých římských územích vzniklo Chorvatsko, Srbsko s Bosnou a také Slavonie. Vypadalo to nadějně, ale rozkvět těchto států netrval dlouho. Bulharsko a Srbsko zabrala Byzanc, Maďaři pohltili Slovensko, Slavonii a Chorvatsko.

Příští článek poznáme jejich bojové taktiky a vybavení.

copyright